Kupní smlouva

Tento druh smluv - tedy kupní smlouvy vznikají při prodeji movitého či nemovitého zboží. Prodávajícímu připadá povinnost umožnit kupujícímu (po zaplacení dohodnuté částky za zboži) vyzvetnout a užívat toto zboží. Naopak kupující má povinnost toto zboží včas a dle dohodnuté částky či splácení uhratit cenu zboží.

Zboží jehož se týká kupní smlouva

Obvykle používáme kupní smlouvu při prodeji hodnotnějšího zboží, která nám pomůže předejít případným sporům při prodeji bez této smlouvy. Forma není stanovena ovšem doporučuji, aby tato smlouva byla vždy v písemné formě. - Vyjímkou zde je kupní smlouva při prodeji nemovistosti - je vyžadována písemná forma.

Jak vidí kupní smlouvu zákon

Občanskoprávní kupní smlouvu - její základní úpravu nalezneme v občanském zákoníku. Náopak úprava obchodněprávní kupní smlouvy je jak již z názvu logicky plyne v obchodním zákoníku. Mezinárodní kupní smlouvy jsou upraveny podle Úmluvy OSN a dalších mezinárodních smlouvách. V občanském zákoníku je také úprava zvláštního druhu - prodeje v obchodě.

Náležitosti kupní smlouvy

Mezi podstatné náležitosti kupní smlouvy patří určení smluvních stran (kdo je prodávající a kdo je kupující) a jejich identifikační údaje (jméno, adresa trvalého bydliště, rodné číslo). Dále také mezi náležitosti patří předmět smlovy včetně určení množství, cenu (popřípadě jednotkovou i celkovou). Podmínky dodání, lhůtu dodání, platební podmínky. Všeobecné podmínky je vhodné také uvést.

Dalšími naležitostmi kupní smlouvy mohou být dohody o způsobu dopravy a kdo bude za dopravu ročit v průběhu dopravy, případné pojištění při přepravě, slevy při zdržení či poškození, pokuty za včasné neodebrání, nezaplacení či nedodání a záruční podmínky. Další náležitosti kupní smlouvy záleží na zvážení kupních stran a můžou být rozšířeny podle potřeby.

Povinnosti kupujícího

Podle občanského zákoníku mezi povinnosti kupujícího patří uhrazení kupní ceny, domluvit čas, místo a metodu pro placení, převzít zboží a uchovávat jej.

Podle obchodního zákoníku je poviností kupujícího zaplatit kupní cenu, převzít předmět prodeje a nést náklady spojené s tímto převzetím.

Určitě jste někdy chtěli nebo potřebovali vědět komu patří určitý pozemek či stavba, pokud to chcete zjistit navštivte také katastr nemovitostí nahlížení který Vám poskytne hledané informace. Pokud nevíte číslo stavby může být pro vás užitecný web katastrální mapy a procházení v nich.

Povinnosti prodávajícího

Podle občanského zákoníku je prodávající povinen odevzdat zboží a doklady k němu vztahující se, umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva, předat zboží k přepravě a uchovávat jej do převzetí kupujícím.

Podle obchodniho zákoníku odevzdat zbočí - předmět koupě dle dohody ve smlouvě, převést vlastnické právo a nést náklady spojené s odevzdáním zboží.

Kupní smlouva

Privacy policy O cookies Nejedná se o oficiální stránky. Neručíme za správnost informací a za případné problémy způsobené řízením se podle rad na tomto webu. Avšak snažili jsme se tento web napsat v dobré vůle s co největší užitečností pro návštěvníky